Оқутышылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары

Кафедрада ғылыми зерттеу жұмысы ҒЗЖ жыл сайын бекітілген жоспарды негізге ала отырып,  келесі бағыттар бойынша жузеге асады:

- магистрлік және докторлық диссертацияларды қолданбалы тақырыптар бойынша зерттеу жүргізу;

- ғылыми мақалаларды жариялау;

- ғылыми конференцияларға қатысу;

- магистранттардың және студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары.

ҚР ҒТЖ ҒО кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыратын қолданбалы тақырыптар ретінде «Экономикалық және әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқытуда инновациялық білім беретін технологияларды қолдану» және «АТ экономикалық тиімділігі» тақырыптары бекітілген.

Кафедраның «АТ экономикалық тиімділігі» зерттеу тақырыбы бойынша:

«Mobile Banking and Electronic Commerce in the Kazakhstani Economy» мақаласыжазылған. 2013 жылдың 8-9 сәуірінде Тайландта, Бангкок қаласында өтетін ICMAI2013 3rd International Conference on Management and Artificial Intelligence халықаралықконференциясынашақыруалынды.  Мақала International Proceeding of Economics Development and Research - жарияланды vol. 63. Publisher: IACSIT Press. ISBN-13:978-981-07-5748-9.  http://www.etlibrary.org/?m=fbook&a=home/ Engineering Technology Digital Library жерінде таратылды 2012 жылдың 22-24 қарашасында Сингапур қ. «Role of IT in Development of Business in Kazakhstan and Central Asia» баяндамасымен халықаралық «Business  Management & Information Systems (ICBMIS2012)» конференциясынақатысуғашешімқабылданды.  Мақала Proceedings of International Conference on Business Management & IS; 2012: Proceedings of Conference on Business Management & IS – те  жарияланды  http://journal.ijacp.org/index.php/ICBMIS/article/view/61 - татаратылды.

Кафедраның ППС «ИКТ өркендеуі негізінде халыққа кешенді электрондықкоммерциялыққызметкөрсетубойыншакепілдеменіжетілдіру» шаруашылықкелісімтақырыбыбойыншажұмысынаяқтады. Зерттеу қорытындысы бойынша мақалалар жазылды, олархалықаралықконференцияларғаұсынылдыжәнехалықаралықбасылымдардажарияланды:

- мақаланың  абстракт кітабында және 2013 жылдың 25-28  сәуірінде  Түркияның Анталия қаласында өткен Business, Economics and  Management дүниежүзілікконференцияныңабстрактжарияланды. 

- «The Emerging Digital Economy: Case of Kazakhstan» ғылыми мақаласы рейтингі жоғары Elsevier журналында жариялануға қабылданды.

- осы зерттеу геқызығу шылықтанытып China-USA Business Review (ISSN 1537-1514) and Chinese Business Review (ISSN 1537-1506) мақалаларынжариялауғаұсынысжасалды.

Кафедраоқытушылары «Жобалардыбасқару» бағытындажоғарыоқуорнынанкейінгі «Экономикалықғылымдармагистрі» білім  беру бағдарламасы бойынша ҚР ғылыми мамандарды дайындауға мүмкіндік туғызады.

Кафедра ПОҚ Қазақстан, Чех Республикасы және Малайзия университеттерінде философия докторы дәрежесін алуға экономика, менеджмент және жобаларды  басқару  өрісінде зерттеулер жасайды.

Біздің студенттер - Қазақстанның зияткерлік элитасы